Författare Finlands naturcentrum Haltia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 39 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Nationalparkssimulatorn är ett utomhusspel för undervisning, vars målsättning är att lära sig om naturens mångfald på ett inspirerande sätt, genom att konkretisera naturens mångfald och metoderna för naturskydd.

Spelets målgrupp är grundskolans årskurs 5-9, gymnasiet och yrkesutbildning. Spelet tar från 45 minuter till 2 timmar.

I spelet grundar lagen nationalparker i miniatyr. Målsättningen är att göra sitt område så mångsidigt som möjligt gällande arter och livsmiljöer. Under spelets gång kan lagen samla på sig nya arter, livsmiljöer och ett tilläggsområde genom att utföra olika uppgifter. Det lag vinner spelet som i slutet har lyckats samla mest poäng genom arter och restaureringsmetoder. I slutet av spelet får lagen bygga friluftsinfrastruktur såsom stigar och eldplatser på sitt naturskyddsområde. Man ska beakta naturskyddsområdets arters behov och samordna friluftslivet med naturskyddet på området, så att man stör arterna så lite som möjligt.

Spelets inlärningmål:

  • att förstå att det finns många olika arter med olika livsmiljökrav.
  • att förstå att vissa arter är specifikt specialiserade på vissa särdrag i sin livsmiljö.
  • att förstå att specialiserade arter är hotade av att människan gör naturens ensidigare.
  • att kunna beskriva hur en mångsidig skogsnatur ser ut.
  • att förstå att man kan återställa naturen genom restaurering och bekämpning av invasiva arter.
  • att förstå att människans verksamhet och bevarandet av naturens mångfald kräver sammanjämkning.
  • att förstärka gruppsamarbete: lyssna på andras åsikter, motivera sin egen åsikt och öva att fatta gemensamma beslut.

Spelets material