Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 186 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 100
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-871-8 (painettu), 978-952-446-872-5 (pdf)
Sammandrag

Erämaalain (62/1991) mukaisesti Metsähallitus on laatinut Paistunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jolla pyritään alueen erämaaluonteen säilyttämiseen, luontaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin turvaamiseen sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseen. Paistunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa yhteisesti on laadittu erämaahan rajoittuvien soidensuojelualueiden sekä Luomusjoen alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet koskevat sekä erämaa-aluetta että suunnitelmaan sisällytettyjä muita alueita, ellei erikseen toisin mainita.

Suunnitelma perustuu lakeihin ja asetuksiin, alueen luonnon ja käytön perusselvityksiin, maastokäynteihin, sidosryhmien esittämiin näkemyksiin, neuvotteluihin saamelaiskäräjien kanssa sekä paikallisen väestön tietoihin ja palautteeseen.

Paistunturin erämaa-alue on Suomen erämaista neljänneksi suurin, pinta-alaltaan noin 157 000 ha. Paistunturin erämaa ja sen sisään jäävä Kevon luonnonpuisto sekä niihin rajoittuvat soidensuojelualueet muodostavat yhdessä lähes 238 000 ha:n kokonaisuuden. Koko alue kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen.

Paistunturin erämaa on luontaiselinkeinojen harjoittajille ja muille paikkakuntalaisille tärkeä poronhoito-, metsästys-, kalastus-, hillastus- ja virkistysalue. Alue kuuluu pääosin Paistunturin paliskunnan sekä osin Muddusjärven, Kaldoaivin ja Muotkatunturin paliskuntien poronhoitoalueisiin. Riekonpyynnillä on suuri merkitys paikalliselle väestölle. Riekkoa pyydetään alueella myös perinteiseen tapaan ansoilla.

Retkeily painottuu alueella erämaan ulkopuolelle, Kevon luonnonpuistoon. Kevon retkeilyreitille kuljetaan erämaa-alueen kautta, ja osa kulusta suuntautuu myös merkittyjen reittien ulkopuolelle erämaahan. Utsjoen lähellä, osin erämaassa sijaitseva Kuoppilasjärven alue on myös suosittu retkeilykohde.

Suunnitelmassa ei ole esitetty merkittäviä uusien retkeilyn rakenteiden tai reittien lisäyksiä.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €