Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä Metsähallitus katsoo, että Sipoonkorven alueesta on tarkoituksenmukaista perustaa kansallispuisto. Luontoarvoiltaan monipuolinen Sipoonkorpi muodostaa tärkeän lisän kansallispuistoverkostoon. Runsaan kävijämäärän ja kuntien kasvupaineiden vuoksi alueen luontoarvoja pitää suojella ja virkistyspalveluita kehittää, mihin kansallispuisto tarjoaa parhaan mahdollisuuden.