Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 124 + 80 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Forststyrelsens år 2020 var en tid för aktiv utveckling. Vi fick nya ägarpolicyer, förnyade vår strategi och vårt varumärke och sammanfattade vårt syfte. Vi utarbetade också vår första modell för värdeskapande i syfte att bättre förstå det samhälleliga värde som uppkommer genom strategin och ansvarsarbetet.

Trots pandemin var vår affärsverksamhet relativt stabil. Forststyrelsekoncernens omsättning uppgick till 340,3 miljoner euro och resultatet var 114,2 miljoner euro. Vi intäktsför 120 miljoner euro till staten i enlighet med vårt mål. Inom affärsverksamheten satsade vi även 73,3 miljoner euro på den biologiska mångfalden samt på rekreation, samekultur och renskötsel.

År 2020 utvidgade vi projektutvecklingen av vindkraft till havsområden och i slutet av året inledde vi ett utvecklingsprojekt i samarbete med Korsnäs kommun för byggandet av en havsvindkraftspark. Dessutom sålde vi projekträttigheterna till två vindkraftsparker och inledde projektutvecklingen av två nya landbaserade vindkraftsparker, i Simo och Kajana.

Med vårt klimatprogram som inleddes 2019 främjar vi uppnåendet av Finlands klimatmål och klimatneutralitet före 2035: vi ökar kolsänkorna och -förråden samt produktionen av ren energi, och vi minskar våra utsläpp.

Friluftsliv i olika former har varit populärt i flera år och till följd av coronaviruspandemin ökade populariteten till rekordsiffror. Antalet besök i nationalparkerna ökade till nästan fyra miljoner, en tillväxt på 23 procent jämfört med året innan.

GRI-standarden har använts som referensram för rapporten och rapporten motsvarar huvudsakligen GRI:s grundläggande krav. Med undantag av bokslutsuppgifterna har uppgifterna som gäller rapporteringen om samhällsansvar inte verifierats av utomstående.

Mera information

I bokslutet ingår ett särskilt bokslut och verksamhetsberättelsen för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 2020.